Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

Σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (G.D.P.R) της 27ης Απριλίου 2016 και τον Ν. 4624/2019 η παρούσα Πολιτική Επεξεργασίας περιγράφει τον τύπο των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε, τον τρόπο χρήσης τους καθώς και με ποιον τα μοιραζόμαστε. Επιπροσθέτως, η Πολιτική Επεξεργασίας Δεδομένων μας, περιγράφει τα μέτρα που παίρνουμε για να προστατέψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, πώς να ασκήσετε τα δικαιώματά σας και πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας. Η παρούσα ενότητα είναι αυτοτελής σε σχέση με την ενότητα της δημιουργίας του λογαριασμού του χρήστη, και εφαρμόζεται αποκλειστικά για εγγεγραμμένους χρήστες της ιστοσελίδας μας και κατόπιν της ελεύθερης επιλογής τους για την συμπερίληψη του βιογραφικού τους στην παρούσα ενότητα.

O φορέας που ευθύνεται για τη συλλογή και την επεξεργασία των δεδομένων (Υπεύθυνος Επεξεργασίας) στα πλαίσια αυτή της πολιτικής είναι η εταιρεία με την επωνυμία «ΒΑΔΑΣΗΣ Α. - ΠΑΤΟΥΧΑΣ Λ. Ο.Ε.», που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, οδός Γληνού 32, ΤΚ: 54249, email: help@findbusiness.gr.


1. Είδη Δεδοµένων

Να ληφθεί υπόψη ότι η ακόλουθη λίστα ειδικότερων σκοπών επεξεργασίας είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

 • Προσωπικές Πληροφορίες: Όνοµα, επώνυμο, διεύθυνση επιχείρησης/κατοικίας, ηµεροµηνία γέννησης, οικογενειακή κατάσταση
 • Στοιχεία Επικοινωνίας Υποκειµένου των Δεδομένων: Όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, λογαριασμοί μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Instagram)
 • Στοιχεία Ταυτότητας: Φωτογραφίες, στοιχεία διαβατηρίου, άδεια οδήγησης, ηλεκτρονικές υπογραφές
 • Επαγγελματικά/οικονομικά στοιχεία: Αποδεικτικά επαγγελματικής δραστηριότητας, βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας, δηλώσεις πληροφοριακού χαρακτήρα, πιστοποιητικά ΓΕΜΗ 

2. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας δύναται να συλλέγει και να επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα κατά τα εξής στάδια και αναφορικά με τις εξής διαστάσεις της συμβατικής σχέσης: (i) την εύρεση προσωπικού, (ii) την σύναψη, (iii) την εκτέλεση της σύμβασης εργασίας, (iv) τη διαχείριση, το σχεδιασμό και την οργάνωση της εκτέλεσης σύμβασης, (ν) την ισότητα και την αποφυγή διακρίσεων στο χώρο εργασίας, (νί) την υγεία και ασφάλεια στην απασχόληση, (vii) την  προστασία της περιουσίας της Εταιρείας ή τρίτων συνεργατών ή πελατών αυτής, (viii) την άσκηση και απόλαυση δικαιωμάτων και παροχών που σχετίζονται με την απασχόληση, και (ix) την προώθηση των έννομων συμφερόντων της εταιρείας σύμφωνα με την φύση της επιχειρηματικής της δραστηριότητας. Τα δεδομένα που αφορούν νομικό πρόσωπο, όπως η επωνυμία της επιχείρησης, δεν συνιστούν προσωπικά δεδομένα με την εξαίρεση εταιρικής ονομασίας που απαρτίζεται από τα ονόματα φυσικών προσώπων.


3.Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας συλλέγει και επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα, για την εν λόγω ενότητα αποκλειστικά εφόσον υποκείμενο των δεδομένων έχει δώσει την συγκατάθεσή του, όπως επιτάσσει η ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 6 παρ.1 α' του Γ ΚΠΔ). 


4. Πράξεις και Σκοποί Επεξεργασίας

Αποκλειστικός σκοπός της επεξεργασίας της παρούσας ενότητας είναι η παροχή της δυνατότητας στον εγγεγραμμένο χρήστη της Ιστοσελίδας να προβάλλει την επιχείρηση του, με σκοπό της αύξηση των πιθανοτήτων της πώλησης της επιχείρηση ή του κλάδου δραστηριότητας που επιθυμεί να πωλήσει. Προς τον σκοπό αυτό η Εταιρεία προβαίνει στις παρακάτω πράξεις επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του χρήστη της παρούσας ενότητας:
α. Συλλογή, οργάνωση, καταχώριση και αποθήκευση των παραπάνω πληροφοριών στην ψηφιακή βάση δεδομένων της Εταιρίας
β. Διατήρηση φυσικού αρχείου με τα ως άνω δεδομένα.
γ. Χρήση, κατάρτιση προσωπικού προφίλ, ανάκτηση, αναζήτηση και συσχέτιση των πληροφοριών που είναι αποθηκευμένες στην εν λόγω βάσει δεδομένων, καθώς και σε βάσεις δεδομένων άλλων εταιρειών οι οποίες συνδέονται μέσω σύμβασης με την εταιρεία.
δ. Εξαγωγή των προσωπικών δεδομένων από τη βάση δεδομένων και καταχώρισή τους σε αρχείο.
ε. Κοινολόγηση με οποιονδήποτε τρόπο και μέσο των παραπάνω δεδομένων, σε ανωνυμοποιημένη μορφή, σε πελάτες και εταιρίες με τις οποίες συνεργάζεται εξωτερικά η Εταιρία, για διαφημιστικούς σκοπούς και προώθηση των υπηρεσιών της σύμφωνα με το πεδίο δραστηριοποίησης της.
στ. Κοινοποίηση σε πιθανούς αγοραστές σύμφωνα με τις δηλωμένες προτιμήσεις του υποκειμένου των δεδομένων.
ζ. Οποιαδήποτε πράξη επεξεργασίας για φορολογικούς ή ασφαλιστικούς σκοπούς ή προς εκπλήρωση οποιασδήποτε άλλης νόμιμης υποχρέωσης της Εταιρίας.


5. Η Εταιρεία, υπό την ιδιότητα της ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, προβαίνει σε διαβίβαση Προσωπικών Δεδομένων της παρούσας ενότητας, και παρέχει πρόσβαση σε αυτά, αποκλειστικά σε επιχειρήσεις του κλάδου/κλάδων για τους οποίους ο χρήστης έχει εκδηλώσει ρητά και σαφώς την προτίμηση του ως προς την πιθανή εργασιακή του απασχόληση. Πέραν της ανωτέρω περίπτωσης η Ιστοσελίδα δεν προβαίνει σε καμία κοινοποίηση ή διαβίβαση δεδομένων έναντι χρηµατικού ή άλλου ανταλλάγματος σε οποιεσδήποτε τρίτες ιδιωτικές επιχειρήσεις, φυσικά η νομικά πρόσωπα, δηµόσιες αρχές ή υπηρεσίες ή άλλους οργανισμούς, πέρα από τους ρητά αναφερόμενους σκοπούς της επεξεργασίας.

Περαιτέρω, για την εξυπηρέτηση των παραπάνω σκοπών επεξεργασίας ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας παρέχει πρόσβαση ή διαβιβάζει Προσωπικά Δεδομένα στις ακόλουθες κατηγορίες αποδεκτών, τηρώντας τις αρχές επεξεργασίας που αναφέρονται παραπάνω:

 • Προσωπικό του Υπευθύνου Επεξεργασίας.
 • Εκτελούντες επεξεργασία, τους οποίους προσλαµβάνει η εταιρεία την παροχή υπηρεσιών αναφορικά με την εξυπηρέτηση των σκοπών της επεξεργασίας.
 • Παρόχους υπηρεσιών σχετιζόμενων με παροχές που προσφέρονται στους συμβαλλόμενους, με σύμβαση με την επιχείρηση.
 • Δηµόσιους φορείς ή/και φορείς ασκούντες δημόσια εξουσία.
 • Αρχές πρόληψης και καταστολής του εγκλήματος. 

H επεξεργασία των Προσωπικών Δεδοµένων από την Εταιρεία και τους Εκτελούντες την Επεξεργασία διεξάγεται υπό την επίβλεψη του Υπευθύνου Επεξεργασίας και μόνον κατ' εντολή αυτού και διέπεται από την ίδια πολιτική προστασίας δεδομένων ή από πολιτική του ίδιου τουλάχιστον επιπέδου προστασίας. Σε περίπτωση που υποχρεωθεί από δικαστήριο ή άλλη διοικητική αρχή καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που υπέχουν έννομη υποχρέωση, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας ενδέχεται να παραχωρεί Προσωπικά Δεδομένα στο βαθμό που προβλέπεται από το νόμο. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας δύναται να προβαίνει σε περαιτέρω διαβίβαση Προσωπικών Δεδομένων ή σε διασύνδεση αρχείων με τρίτους αποδέκτες πέραν των παραπάνω περιπτώσεων αποκλειστικά με την ελεύθερη συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων.


6. Τα δεδομένα θα διατηρηθούν από την Εταιρία για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών από την ημερομηνία παροχής της συγκατάθεσης του υποκειμένου των δεδομένων ή έως την άσκηση του δικαιώματος του υποκειμένου στην διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων. Μετά την πάροδο του ανωτέρω διαστήματος, η εταιρία υποχρεούται να διαγράψει, να ψευδωνυμοποιήσει ή να ανωνυμοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα, με εξαίρεση αυτών που είναι απαραίτητα προς εκπλήρωση των νόμιμων υποχρεώσεών της εταιρείας και τα οποία διατηρεί για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση αυτών. Η εταιρεία δεν κοινοποιεί δεδομένα εκτός της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ.


7. Ο χρήστης έχει το δικαίωμά να ανακαλέσει εν όλω ή εν μέρει την παρούσα συγκατάθεσή για την παρούσα ενότητα για το μέλλον, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε από την Εταιρία στο χρονικό διάστημα πριν την ανάκληση της συγκατάθεση. Η ανάκληση της συγκατάθεσής είναι εφικτή μέσω επικοινωνίας με τον υπεύθυνο επεξεργασίας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας όπως αυτά αποτυπώνονται στην παράγραφο 10 του παρόντος.


8. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας διατηρεί κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση της εµπιστευτικότητας και της ακεραιότητας των Προσωπικών Δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, µεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή πρόσβαση των Προσωπικών Δεδομένων που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ' άλλο τρόπο σε επεξεργασία καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη παράνομη μορφή επεξεργασίας, όπως επιβάλλει η ισχύουσα νοµοθεσία, ιδίως δε ο Ν. 4624/2019. Η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας διεξάγεται με τρόπο που διασφαλίζει το απόρρητο και τη φυσική και λογική ασφάλεια αυτών, λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες εξελίξεις, το κόστος εφαρμογής τη φύση, το εύρος το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας, καθώς και τους κινδύνους διαφορετικής πιθανότητας επέλευσης και σοβαρότητας για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων.
H επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο από το εντεταλμένο γι' αυτό το σκοπό προσωπικό του Υπευθύνου Επεξεργασίας που δεσμεύεται από αυστηρές υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας.


9. Με το παρόν δηλώνεται ρητά ότι το υποκείμενο των δεδομένων έχει λάβει πλήρη γνώση σχετικά με την δυνατότητα και τις διαδικασίες άσκησης των κάτωθι δικαιωμάτων, τα οποία ικανοποιούνται, μέσω επικοινωνίας με τον υπεύθυνο επεξεργασίας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας, όπως αυτά αποτυπώνονται κατωτέρω στην παράγραφο 10 του παρόντος. Τα εν λόγω δικαιώματα ασκούνται μέσω έγγραφης αίτησης ή αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς την Εταιρεία, και ικανοποιούνται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν υπερβαίνει τις 30 ημερολογιακές ημέρες, και περιλαμβάνουν:

 • Δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα που αποθηκεύονται και υφίστανται επεξεργασία από την Εταιρία.
 • Δικαίωμα διόρθωσης και διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη).
 • Δικαίωμα εναντίωσης ή περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων από την επιχείρηση.
 • Δικαίωμα φορητότητας, δηλαδή η δυνατότητα αίτησης για την διαβίβαση των προσωπικών μου δεδομένων σε κατάλληλη μορφή από την Εταιρία προς άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εκτός αν προβλέπει διαφορετικά ο ισχύων νόμος. 
 • Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην εποπτική αρχή: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, +30 210 6475600, complaints@dpa.gr).

10. Στοιχεία Επικοινωνίας
Η επικοινωνία με την Εταιρεία και η άσκηση των δικαιωμάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 9 της παρούσης πραγματοποιείται με την υποβολή του αντίστοιχου αιτήματος μέσω αλληλογραφίας ή email, μέσω των ακόλουθων στοιχείων επικοινωνίας του Υπεύθυνου Επεξεργασίας: «ΒΑΔΑΣΗΣ Α. - ΠΑΤΟΥΧΑΣ Λ. Ο.Ε», Θεσσαλονίκη, οδός Γληνού 32, ΤΚ: 54249.

 • Email επικοινωνίας: help@findbusiness.gr
 • Email Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων: dpo@findbusiness.gr

Ημερομηνία εφαρμογής: 25.11.2020